Zanoret u dhe y

  • Shkrimi me u dhe jo me y i fjalëve si bufe, bulmet, bulmetore etj.  [§ 12] 

  • Shkrimi me y dhe jo me u (as me i) i fjalëve si bërryl, bylyk, byrek etj.  [§ 12