Zanorja u

  • Shkrimi me u në të gjitha rasat i emrave dhe i mbiemrave më -ull, -ur[§ 10] 

  • Shkrimi me u i emrave dhe i mbiemrave të formuar prej emrash dhe mbiemrash më -ull, -ur[§ 10]