Drejtshkrimi i zanoreve‎ > ‎Theksi‎ > ‎

§ 21

« § 20 § 22 »

Në shkrimin e gjuhës shqipe, si rregull, nuk përdoret asnjë lloj theksi. 

Në raste të veçanta, kur konteksti nuk arrin kurrsesi të mënjanojë ngatërrimin e kuptimeve ose nuk siguron shqiptimin e drejtë të fjalëve të ndryshme, mund të përdoret theksi i mprehtë (´).