Theksi

  • Mospërdorimi i asnjë lloj theksi në shkrim.  [§ 21] 

  • Përdorimi në raste të veçanta i theksit të mprehtë (´).  [§ 21