Zanoret i dhe y

  • Shkrimi me i (dhe jo me y) i fjalëve si ai, bilbil, direk etj.  [§ 11] 

  • Shkrimi me y i fjalëve si byzylyk, çyrek, dysheme etj.  [§ 11]