Zanorja e e theksuar

  • Shkrimi i e-së te fjalët ku ajo ndiqet ose ka qenë ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore.  [§ 1] 
  • Shkrimi i e-së te fjalët e prejardhura ose të përbëra, të formuara prej fjalëve të tipit të mësipërm.  [§ 1