Zanorja ë e theksuar

  • Shkrimi i ë-së te fjalët ku kjo zanore e theksuar i përgjigjet historikisht një a-je hundore dhe te fjalët e prejardhura ose të përbëra, të formuara prej tyre.  [§ 3] 
  • Shkrimi me a i disa fjalëve të kategorive të mësipërme, që kanë hyrë me këtë trajtë në gjuhën letrare.  [§ 3] 
  • Shkrimi i ë-së te fjalët me prapashtesën -llëk[§ 4]