§ 18

« § 17 § 19 »

Kur në formim fjalësh takohen dy zanore të njëjta, ato shkruhen të dyja: 

i paaftë, i paafrueshëm, i paanshëm, paanësi, i paapelueshëm, i paarmatosur, i paarrirë, deetimologjizim, kryeengjëll, antiimperialist, autoofiçinë, joobjektiv, joorganik, jooksidues, joorigjinal, mikroorganizëm etj.