Takimi i dy zanoreve të njëjta

  • Shkrimi i dy zanoreve të njëjta, kur ato takohen në formim fjalësh.  [§ 18