Apostrofi

 • Përdorimi i apostrofit për të shënuar rënien e ë-së fundore: 

  • te trajtat e shkurtra përemërore dhe [§ 19 a] 

  • te pjesëza e trajtave foljore, kur pas tyre vijnë trajtat e shkurtra përemërore i, u, ia, iu, ja, jua, ua ose pjesëza u e trajtave pësore-vetvetore të foljeve.  [§ 19 a] 

 • Shkrimi pa apostrof i trajtave përemërore ma, ta[§ 19 a shën.] 

 • Përdorimi i apostrofit pas pjesëzës mohuese s dhe pas përemrit ç[§ 19 b] 

 • Shkrimi pa apostrof i përemrit të pakufishëm çdo, i përemrit pyetës çfarë dhe i fjalëve të formuara prej tyre.  [§ 19 b shën.] 

 • Përdorimi i apostrofit tek nyjat të, së me kuptim pronor në rasat e zhdrejta të emrave i ati, e ëma[§ 19 c] 

 • Mospërdorimi i apostrofit kur ë-ja fundore e patheksuar ndiqet nga një fjalë që fillon me zanore.  [§ 20 a] 

 • Mospërdorimi i apostrofit te fjalët që mbarojnë me a, e, i, kur ato ndiqen nga një fjalë që nis me zanore.  [§ 20 b] 

 • Mospërdorimi i apostrofit në vetën e tretë njëjës e shumës të përemrave vetorë të thjeshtë (pa parashtesë), kur vijnë pas një parafjale.  [§ 20 c] 

 • Mospërdorimi i apostrofit te trajtat e përemrave pronorë që nisin me s ose t (sime, tim)[§ 20 ç