Treguesi i shembujve të përdorur

Në këtë tregues përfshihen të gjitha fjalët që janë sjellë si shembuj për ilustrimin dhe plotësimin e rregullave të drejtshkrimit. Pranë çdo fjale shënohet paragrafi përkatës dhe nënndarja e tij. Në fund të treguesit jepet edhe lista e shembujve që përmbajnë shifra. Shenja _ zëvendëson tërësisht fjalët ose shifrat që ndodhen përpara kllapës.

A    G    N    T 
B    Gj    Nj    Th 
C    H    O    U 
Ç    I    P    V 
D    J    Q    X 
Dh    K    R    Xh 
E    L    Rr    Y 
Ë    Ll    S    Z 
F    M    Sh    Zh 

Shembuj me shifra