§ 89

« § 88 § 90 »

Shkruhen me shkronjën e parë të madhe simbolet e elementeve kimike: 

Cl, Fe, H, Mg, Mn, N, Na, O, S etj.