§ 76

« § 75 § 77 »

Shkruhen me shkronjë të madhe emrat e përveçëm të kafshëve: 

Balashi, Baloja, Bukefali, Kazili, Kuqali, Laroja, Rosinanti etj.