§ 100

« § 99 § 101 »

Në ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit duhen pasur parasysh edhe këto rregulla plotësuese: 

 1. një shkronjë e vetme nuk mund të lihet në fund të rreshtit e as të çohet në rreshtin tjetër, edhe kur është zanore. Kështu shkruhet: 

  aca-rim (e jo a-carim), acid (e jo a-cid), urë (e jo u-rë), ba-riu (e jo bari-u), li-ria (e jo liri-a), miu (e jo mi-u), shkoi (e jo shko-i), Shqi-përia ose Shqipë-ria (e jo Shqipëri-a) etj.; 

 2. dy shkronja të njëllojta që takohen në një fjalë, mund të ndahen në fund të rreshtit: 

  i pa-anshëm, i pa-arsyeshëm, ko-operativë, vaku-um, kundër-revolucionar, hesht-te, (në mos) prit-të etj.; 

 3. kur kalon në rreshtin tjetër pjesa e dytë e një fjale a e një emërtimi të përbërë, që shkruhet me vizë lidhëse, para saj, në krye të rreshtit, përsëritet viza lidhëse: 

  hyrje- / -dalje, marksist- / -leninist, copa- / -copa, aty- / -këtu[1] etj.   [1] Viza e pjerrët / në shembujt e mësipërm shënon fundin e rreshtit.