§ 44

« § 43 § 45 »

Shumësi i emrave më -llëk shkruhet me fundoren -qe: 

axhamillëqe, budallallëqe, çilimillëqe, gomarllëqe, matrapazllëqe, pazarllëqe etj.