§ 41

« § 40 § 42 »

Emrat mashkullorë më -ës, -ues e -yes e kanë trajtën e shumësit njësoj si të njëjësit: 

blerës, grykës, hamës, mbledhës, nxënës, qitës, vendës, zgjedhës etj., por çelësat; 

kallëzues, mësues, sulmues, tregues etj.; 

hekurkthyes, përkthyes, udhërrëfyes etj.