Disa trajta të shumësit të emrave dhe të mbiemrave

 • Shkrimi me -a në shumës i emrave femërorë më (arra-t, rroba-t)[§ 38 a] 

 • Shkrimi me në shumës, ashtu si në njëjës, i emrave femërorë më (anë-t, fletë-t)[§ 38 b] 

 • Shkrimi me dy trajta shumësi, sipas kuptimeve me të cilat përdoren, i një numri emrash femërorë si brinjë-t, brinja-t[§ 38 b shën.] 

 • Shkrimi në shumës njësoj si në njëjës i emrave femërorë me zanore të theksuar (një hardhi - shumë hardhi)[§ 39] 

 • Shkrimi në shumës njësoj si në njëjës i emrave femërorë më -e dhe -o të patheksuar (një lule - shumë lule, një pako - shumë pako)[§ 39] 

 • Përdorimi në gjuhën letrare edhe i shumësit më -ra te disa nga emrat e tipave të mësipërm për qëllime të caktuara stilistike-shprehëse.  [§ 39] 

 • Shkrimi në shumës zakonisht me i emrave mashkullorë më -al, -an, -ar, -ec, -el, -er, -et, -ez, -il, -ol, -on, -oz, -un[§ 40] 

 • Shkrimi në shumës me -a i disa emrave nga tipat e mësipërm.  [§ 40 a] 

 • Shkrimi në shumës me -e i disa emrave nga tipat e mësipërm.  [§ 40 b] 

 • Shkrimi në shumës rregullisht me i emrave më -ac, -aç, -af, -ak, -ap, -aq, -ash, -eç, -ek, -en, -esh, -ik, -in, -ist, -jan, -jot, -ok, -or, -osh, -ot, -tar, -tor, -uk[§ 40 shën. 1] 

 • Shkrimi në shumës me  i emrave më -ant, -at, -az, -ent, -id, -it, -ont, kur shënojnë frymorë.  [§ 40 shën. 2] 

 • Shkrimi në shumës me -e i emrave më -ant, -at, -az, -ent, -id, -it, -ont, kur nuk shënojnë frymorë.  [§ 40 shën. 2] 

 • Shkrimi në shumës me -e i emrave më -azh, -ezh, -ël, -im, -ion, -(i)um, -ozh, -us[§ 40 shën. 3] 

 • Shkrimi në shumës me -a i disa emrave si bërryla, cepa etj.  [§ 40 shën. 4] 

 • Shkrimi në shumës me -e i disa emrave si djepe, kryqe etj.  [§ 40 shën. 4] 

 • Shkrimi në shumës njësoj si në njëjës i emrave mashkullorë më -ës, -ues e -yes[§ 41] 

 • Përdorimi në shumës i trajtës së gjinisë femërore të mbiemrave që përcaktojnë emra mashkullorë me shumësin më -e (dete të thella)[§ 42] 

 • Përdorimi në shumës i trajtës së gjinisë mashkullore të mbiemrave që përcaktojnë emra me temë më -r, të cilët formojnë shumësin me mbaresën -a (emra të përveçëm).  [§ 43] 

 • Përdorimi në shumës i trajtës së gjinisë femërore të mbiemrave që përcaktojnë emra mashkullorë e asnjanës me shumësin më -ra (ujëra të ftohta)[§ 43] 

 • Shkrimi me fundoren -qe i shumësit të emrave me -llëk[§ 44