§ 59

« § 58 § 60 »

Mbiemri i nyjshëm që ndjek një kundrinë të drejtë, të shprehur me një emër në kallëzore të shquar, merr nyjën e, kur është cilësor, dhe nyjën , kur ka funksion kallëzuesor: 

ndaji mollët e mëdha nga të voglat; ngriti dorën e djathtë; përdorini drejt trajtat e shkurtra të përemrit; por: i dua mollët ëmbla; e ka dorën mbarë; gënjeshtra i ka këmbët shkurtra; i ka rrënjët thella etj.