§ 58

« § 57 § 59 »

Në shkallën krahasore dhe në sipëroren e formuar me pjesëzën mbiemrat e nyjshëm që përcaktojnë një emër femëror, në të gjitha rasat e zhdrejta të njëjësit shkruhen me nyjën e përparme , ndërsa, kur ndodhen para emrit, shkruhen me nyjën

hartimi i një rregulloreje re e më plotë; ndërtimi i një fabrike më madhe se e para etj.; çmimi iu dha shkollës më dalluar të rrethit; prodhimi i verës më mirë të vendit etj.; 

prodhimi i më mirës verë të vendit; zbriti prej më lartës majë të Shqipërisë etj.