§ 53

« § 52 § 54 »

Përpara emrave femërorë të nyjshëm, në gjinore, dhanore e rrjedhore shkruhet nyja për trajtën e shquar dhe nyja për trajtën e pashquar: 

orari i mërkurës; tiparet e folmes së Mirditës; parashikimi i ardhmes; kujtimet e shkuarës; përhapja e resë; shpresat e nesërmes etj.; por: ndeshjet sportive të një diele; tiparet e një folmeje; drejt një të ardhmeje lumtur etj. 

Shkruhen me në gjinore, dhanore e rrjedhore të shquar edhe emrat femërorë të farefisnisë, kur përdoren me nyjë: kujdesi i bijës; i tha motrës; mori letër prej shoqes etj.