§ 46

« § 45 § 47 »

Kur një emër i rasës gjinore vjen pas një emri tjetër në rasën gjinore a dhanore njëjës të pashquar, shkruhet me nyjën e përparme të, pavarësisht nga gjinia që ka emri para tij: 

diploma e një studenti Institutit Bujqësor; diploma e një studenteje degës elektrike; norma e një punëtoreje fabrikës së tjerrjes; çmimi iu dorëzua një atleti skuadrës kombëtare; leshi i një deleje racës merinos; banorët e një pjese lagjeve të reja etj.