§ 45

« § 44 § 46 »

Emrat në rasën gjinore shkruhen me nyjë të përparme (i, e, të, së): 

ndërmarrja e ndërtimit, ndërmarrjes ndërtimit; Partia e Punës, Partisë Punës; pasuria e shtetit, pasurisë shtetit etj.; 

dyqani i luleve, dyqanit luleve; rrethi i Tiranës, rrethit Tiranës; shtëpive fshatit; arave kooperativës; ndërmarrjeve ndërtimit; puseve naftës; detyrave ditës; mbjelljeve  vjeshtës etj.