Shkrimi i datave

  • Përdorimi i pikës pas shënimit të ditës e të muajit në datat e plota, kur muaji shkruhet me shifra (arabe ose romake).  [§ 102] 

  • Mospërdorimi i asnjë shenje midis ditës, muajit the vitit, kur në datat e plota muaji shkruhet me shkronja.  [§ 103] 

  • Përdorimi i presjes pas emrit të vendit në shkrimin e datave.  [§ 104] 

  • Shkrimi i parafjalës më pas emrit të vendit dhe para shifrës që shënon datën, në shkresat zyrtare.  [§ 104] 

  • Shkrimi i parafjalës më para datave, kur ato përdoren si plotës kohe brenda një fjalie.  [§ 104