Bashkëtingëlloret e zëshme në fund dhe në trup të fjalës

  • Shkrimi i bashkëtingëlloreve të zëshme b, d, dh, g, gj, v, x, sh, z, zh si të tilla, kur gjenden në fund të fjalës.  [§ 22]  

  • Shkrimi i bashkëtingëlloreve të zëshme si të tilla, kur gjenden në trup të fjalës përpara një bashkëtingëlloreje të shurdhët a përpara bashkëtingëllores n[§ 22] 

  • Shkrimi me -s i ndajfoljeve të formuara me prapashtesën -as[§ 22 shën. 2]