Takimi i t-së me sh-në

  • Shkrimi me tsh i mbiemrave të formuar me prapashtesën -shëm, kur sh-ja e prapashtesës takohet me t-në e temës.  [§ 31] 


  • Shkrimi me tsh i trajtave të dëshirores, ku sh-ja e prapashtesës takohet me t-në e temës.  [§ 31