Takimi i g-së ose n-së me j-në

  • Shkrimi me i i fjalëve ku takohet g-ja ose n-ja e temës me j-në e prapashtesës a të mbaresës.  [§ 32