Takimi i dy shkronjave të njëjta

  • Shkrimi i të dyja shkronjave të njëjta (njëra prej të cilave mund të bëjë pjesë në një dyshkronjësh), kur ato takohen në formim fjalësh.  [§ 35] 

  • Shkrimi vetëm me rr i fjalëve ku takohen r me rr[§ 35 shën. 1] 

  • Shkrimi vetëm me ll i fjalëve ku takohen l me ll[§ 35 shën. 1] 

  • Shkrimi me -st dhe jo me -tt i trajtës së vetës së tretë njëjës të së pakryerës dëftore, lidhore e kushtore to foljeve me temë më -i[§ 35 shën. 3