Takimi i d-së me t-në

  • Shkrimi me dt, kur në formim fjalës ose trajtash takohen këto bashkëtingëllore.  [§ 34