Takimi i d-së, s-së, t-së ose i z-së me h-në

  • Shkrimi pa shenjë ndarëse midis pjesëve përbërëse i fjalëve të prejardhura ose të përbëra, ku d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja takohet me një h që vjen pas.  [§ 33] 

  • Shkrimi pa shenjë ndarëse i emrave të përveçëm ku d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja takohet me një h[§ 33