s, z nistore

  • Shkrimi i fjalëve me s nistore, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e shurdhët ose nga një bashkëtingëllore e tingullt (m, n, l).  [§ 24 a] 

  • Shkrimi i fjalëve me z nistore, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e zëshme.  [§ 24 b] 

  • Shkrimi me z nistore i fjalëve zmadhoj, zmbraps dhe i formimeve prej tyre.  [§ 24 b