Fjalët me rr

  • Shkrimi i rr-së në fillim të fjalës.  [§ 28 a] 

  • Shkrimi i rr-së në mes të fjalës.  [§ 28 b] 

  • Shkrimi i rr-së në fund të fjalës.  [§ 28 c] 

  • Fjalë që shkruhen me r (dhe jo me rr).  [§ 28 shën.