nj-ja në trup e në fund të fjalës

  • Shkrimi me nj në trup të fjalës i emrave femërorë si banjë, finjë[§ 29 a] 

  • Shkrimi me nj i mbiemrave të formuar nga një temë më -nj[§ 29 b] 

  • Shkrimi me -nj i shumësit të emrave mashkullorë më zanore të theksuar ose më -ua[§ 29 c] 

  • Shkrimi me -nj i shumësit të disa emrave mashkullorë si gjarpër, lumë etj.  [§ 29 c