Shkrimi i bashkëtingëllores h

  • Shkrimi i h-së në fillim të fjalës.  [§ 27 a] 

  • Shkrimi i h-së në fillim të fjalëve të burimit turk.  [§ 27 a] 

  • Shkrimi i h-së në fund të fjalës.  [§ 27 b] 

  • Shkrimi i h-së në mes të fjalës te trajtat pësore-vetvetore të foljeve me temë më zanore.  [§ 27 c] 

  • Shkrimi i h-së në mes të fjalës në raste të tjera.  [§ 27 c] 

  • Fjalë që nuk shkruhen me h[§ 27 shën.]