Grupe bashkëtingëlloresh: mb, nd, ng, ngj

  • Shkrimi i plotë i grupeve të bashkëtingëlloreve mb, nd, ng, ngj në fillim, në trup dhe në fund të fjalës.  [§ 30